အိမ္အကူ ျပႆနာ အေျဖရွာ

လင္းကိုကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အုပ္စုဖြဲ႕၍ အိမ္အကူမ်ား ဟန္ေဆာင္ကာ ႀကိဳတင္ လစာယူ ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊

အိမ္အကူမ်ားက ခုိးယူမႈ၊ လိမ္လည္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသလို အိမ္ရွင္မ်ား ဘက္ကလည္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၉ ရက္ထုတ္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္႐ႈလိုက္ရ ေပသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး တစ္ဝိုက္၌ ထိုကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား စုဖြဲ႕ေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား  ၁၅ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ကို အိမ္တြင္ မိဘေနမေကာင္း၍ ေၾကြးတင္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္လစာ ေပးရန္ သနားစဖြယ္ ေတာင္းဆိုၿပီး ႀကိဳတင္ လစာယူ၊ လစ္သည္ႏွင့္ ထြက္ေျပး၊ မလစ္ပါကလည္း အိမ္ရွင္ႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး ေနာက္ တစ္အိမ္ေျပာင္း၊ ႀကိဳတင္လစာယူႏွင့္ ျပႆနာမွာ မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ပြဲစားမ်ားက ေနာက္တစ္အိမ္ေျပာင္းမွ ပြဲခရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူ မၿမဲေစရန္ အၿမဲ ဖန္တီးေလ့ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ ပြဲစားမ်ားက အိမ္အကူ ထြက္ေျပးေၾကာင္း သိရွိပါက လူကိုျပန္ရွာခိုင္း၍ မရွာႏုိင္က ရဲတိုင္မည္ဆိုၿပီး ေငြထပ္ေတာင္းတတ္၏။

အခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ႀကိဳတင္လစာ ေပးၿပီးၿပီဆိုၿပီး မဝေရစာေၾကြး၊ မနားတမ္းခိုင္း၊ မလုပ္ႏိုင္ပါက အိမ္ရွင္ က ႏွိပ္စက္ႏွင့္ သံသရာ လည္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ အားလံုးဟု မဆိုေသာ္လည္း အိမ္ရွင္က မေကာင္းသည္လည္း ရွိ၏။ အိမ္အကူက မေကာင္းသည္လည္း ရွိေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ လူေနမႈစနစ္ အရ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ အားလံုး အျပင္ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ ျဖစ္ရာ အိမ္အကူ ဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ အရာျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခင္ လူေနမႈစနစ္အရ စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းမႈမရွိေသာ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး ကေလးမ်ားအား အိမ္တြင္းကိစၥ မႏုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေမတၱာျဖင့္ ေခၚယူ ထမင္းေကြၽး၊ အဝတ္ဆင္၊ အိမ္ေထာင္ခ်ေပး၊ အိမ္အကူ လုပ္သူကလည္း အိမ္မႈကိစၥ ဝိုင္းလုပ္ေပး၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူႏွင့္ေတြ႕ အိမ္ေထာင္က် ဤသို႔ျဖင့္ ၿပီးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အတူေနထုိင္ရင္း သံေယာဇဥ္တြယ္ၿပီး အေမြစား အေမြခံ ေမြးခဲ့ၾကသည္လည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္ မည္သည့္အရာမွ အလကားမရဟု ဆိုကာ အခေၾကးေငြ ယူၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသဖြယ္ အိမ္အကူ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ လာၾကေပသည္။

ဤတြင္ အိမ္အကူက ခိုးဝွက္၊ ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားကို လက္ေထာက္ခ် စသည္ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ လာၾကသည္မ်ား ရွိသလို အိမ္ရွင္မ်ားကလည္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ အႏုိင္အထက္ ျပဳမူျခင္းမ်ားလည္း ရွိၾက သည္။ မိမိႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ အိမ္အကူကို ခိုးမႈ၊ ပစၥည္းေပ်ာက္မႈမ်ား ဖန္တီး၍ အႏုိင္က်င့္ လာၾကသည္။

ဤသည္တို႔မွာ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္အကူမ်ား ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းရွာသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားနည္းတူ အိမ္အကူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေစသည့္ စနစ္ျဖင့္ အိမ္အကူ မူလေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္အကူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေပးၿပီး မိမိလုပ္ကိုင္လုိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္သို႔ ေရာက္ရွိက ထိုမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေစသင့္သည္။ အိမ္အကူေရာ၊ အိမ္ရွင္ပါ မ်ားေသာအား ျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဤကိစၥအား အမ်ဳိးသ မီးေရးရာ အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ NGO မ်ားမွ အိမ္အကူ အလုပ္ အကိုင္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ကမကထ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ ပါသည္။ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူ ငွားရမ္းမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါရွိ၊ မရွိ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊ မရွိ ေဆးစစ္ျခင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (လစာ၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္၊ အပန္းေျဖခြင့္၊ အစားအစာ) ညႇိႏႈိင္းျခင္းတို႔ကို အိမ္အကူ အလုပ္အကိုင္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားက ညႇိႏႈိင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ အာဏာပိုင္မ်ား ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္း၍ လုပ္ကိုင္ ေစသင့္သည္။ အိမ္အကူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ရွိ၊ မရွိတို႔ကို လစဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ထိုအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈပါက ျပႆနာမ်ား ကင္းေဝးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္ရွင္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔သ ေဘာျဖင့္ ဆက္သြယ္ ငွားရမ္းပါက လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္အကူ အလုပ္အကိုင္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ရပ္ကြက္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အသိေပး စည္း႐ံုးသင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ အိမ္အကူအျဖစ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားကိုလည္း မိမိေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ အိမ္အကူ အလုပ္အကိုင္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ ေဘး ကင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး စည္း႐ံုးသင့္ ပါသည္။ လိုအပ္ပါက လိုအပ္မည္ဟု ယူဆသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္က ျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ပါ၍ အိမ္အကူ လုပ္သူမ်ားလည္း ဘဝအာမခံခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ အိမ္အကူ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၿပီး အိမ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိအိမ္၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပြဲစားမ်ား၏ လွည့္စားျခင္း ဒဏ္မွ ကင္းေဝးေစေရး အတြက္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ၊ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ အေျဖရွာသင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။    ။

 

 

 

Read 438 times
Rate this item
(2 votes)